Szukaj

Logowanie
Zapomniałeś hasła

Nie masz konta? Załóż sobie
Aktualności
  • Polish
3 Komunikat prasowy
21.12.2014.
Komunikat prasowy
         Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju informuje, że pod osłoną nocy z dnia 17 i 18 grudnia 2014 roku, koalicji rządzącej PO-PSL nie udała się kolejna próba destabilizacji Polskich Lasów Państwowych. Stało się to dzięki temu że:
1. Zainicjowany przez PSL  poselski projekt zmiany Konstytucji RP, polegający na wprowadzeniu do Ustawy Zasadniczej kuriozalnego zapisu o treści  „Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie podlegają przekształceniom własnościowym. Wyjątki od tej zasady, uzasadnione celami publicznymi lub celami zrównoważonej gospodarki leśnej, określa ustawa”,nie zyskał aprobaty Sejmu w głosowaniu
 2. Obywatelski  wniosek (ponad 2.5 miliona podpisów) o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i Polskiej Ziemi zawierający pytania
-  Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, określonego w ustawie z dn. 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. 2011 nr 12  poz. 59, ostatnia zmiana Dz. U. 2013 nr 628 poz. 1247), co zabezpiecza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych?
-  Czy jesteś za zobowiązaniem rządu do pilnych renegocjacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie wolnego obrotu ziemią dla obcokrajowców w Polsce – uwzględniając, iż stanowisko Rządu do zmiany w traktacie powinno być następujące: Zakup polskiej ziemi przez obcokrajowców będzie możliwy od roku, w którym siła nabywcza średniej pensji Polaka będzie stanowiła minimum 90% średniej siły nabywczej średniej pensji mieszkańców 5 najbogatszych Państw UE,
nie został odrzucony przez Sejm 
         Wniosek o debatę nad referendum wprowadził pod nocne obrady 83 posiedzenia Sejmu Marszałek  Radosław Sikorski (PO). Po nagłośnieniu tej ”nocnej propozycji” przez takie środki społecznego przekazu jak Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik, TV Republika, Gazeta Polska codzienna, portal w Polityce.pl i zorientowaniu się, że nie uda się niepostrzeżenie przeprowadzić debaty i odrzucić wniosku o referendum,  koalicja rządząca, bojąc się prawdopodobnie skandalu, odstąpiła od tego pomysłu. Posłowie PO-PSL, łącznie z Marszałkiem zagłosowali przeciwko propozycji Marszałka. Nie doprowadzono więc do nocnej debaty  a tym samym i do głosowania. Miejmy nadzieję, że debata a więc i głosowanie nad obywatelskim wnioskiem o referendum odbędzie się w godzinach dziennych w najbliższych dniach roku 2015. Będę o to wnioskował do Pana Marszałka w kolejnych składanych pismach
      Korzystając z okazji pragnę poinformować, iż na stronach internetowych Stowarzyszenia (www.ekorozwoj.pl) zamieszczam poszerzona chronologię wydarzeń wydającą się ewidentnie świadczyć o tym, że koalicji rządzącej PO-PSL nigdy nie chodziło o konstytucyjne wzmocnienie zabezpieczenia trwałości Polskich Lasów Państwowych. Koalicji PO-PSL chodziło i chodzi o  destabilizację tej unikatowej organizacji. Posługując się dezinformacją, mijaniem z prawdą i cynizmem, konsekwentnie dąży do tego, aby w imię własnych partykularnych interesów Polskie Lasy Państwowe poddać właśnie przekształceniom własnościowym. Prywatyzacja a może lepiej uwłaszczanie się na mieniu Skarbu Państwa wydaje się być głównym  celem strategicznym koalicji PO-PSL. Analiza ekonomiczna i dobro Państwa a więc i dobro Narodu wydaje się nie mieć  tu najmniejszego znaczenia.   
                       
Prof. dr hab. Jan Szyszko                                                
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski
Pełnomocnik d.s. referendum w sprawie Obrony Lasów i Polskiej Ziemi
Poseł na Sejm (PiS)                                                                                       


Warszawa, dnia 20.12.2014 r.         

pdf chronologia_do_komunikatu_z_dnia_19.12.2014

pdf ustawa

pdf 2374

pdf 2842

pdf opinia_senat

doc opinia_-_pawowicz

doc opinia_-_piotrowski

Zmieniony ( 20.01.2015. )
 
GMO  indolencja, dezinformacja czy też celowa działalność koalicji PO-PSL?
17.12.2014.
Dnia 28 listopada 2014 roku Sejm, głosami PO-PSL, przyjął zmianę ustawy z 2001 roku o genetycznie zmodyfikowanych organizmach. Koalicja rządząca określiła to jako sukces. Według niej usankcjonowany został w Polsce zakaz upraw oraz stosowania GMO w produkcji żywności i pasz. Prawda jest całkowicie inna. Polska stoi nie tylko otworem dla produkcji żywności i pasz w oparciu o GMO ale także jest dostępna dla prawie bezkarnego zakładania upraw genetycznie zmodyfikowanych roślin. Oto działania wskazującej na to, że albo koalicja rządząca nie rozumie tego co robi albo, posługując się kłamstwem i dezinformacją, konsekwentnie działa na rzecz interesów wielkich  korporacji udostępniając teren Polski dla produkcji żywności w oparciu o organizmy genetycznie zmodyfikowane.
Podstawowy stan prawny
Podstawowa, zmieniana w chwili obecnej ustawa o genetycznie zmodyfikowanych organizmach z 2001 roku stanowi całkowity zakaz uwalniania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Pod pojęciem uwalniania rozumie się każde działanie polegające na wprowadzeniu  do środowiska GMO bez stosownych zabezpieczeń. Uwalnianiem jest nie tylko wysiew nasion ale także obrót tymi nasionami, gdzie pod pojęciem „obrotu”, rozumie zarówno dostarczanie nasion  jak i wprowadzanie ich na rynek. Nie wolno więc stosować tych nasion w produkcji żywności i pasz. Maksymalna kara za załamanie ustawy  wynosi do 12 lat wiezienia. Zgodnie z tą ustawą istnieje możliwość zamierzonego uwalniania nasion w celach badawczych. Zgodę  na takie uwalnianie, po spełnieniu wszelkich zabezpieczeń, wydaje minister środowiska.
Więcej »
 
Komunikat prasowy
16.12.2014.
W imieniu Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski uprzejmie informuję, że w dniu dzisiejszym ukazała się informacja w programie 82 posiedzenia Sejmu mówiąca, że nocą miedzy 17 i 18 grudnia 2014 roku, w godzinach 21:30 – 1:30 odbędą się glosowania, obejmujące między innymi, uzupełnienie porządku dziennego o rozpatrzenie:
-  obywatelskiego wniosku o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego i Polskiej Ziemi oraz,
- poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji, dotyczącego również przyszłości Polskich Lasów Państwowych.
W wypadku pozytywnego głosowania debata sejmowa nad tymi punktami będzie miała miejsce nocą między 18 i 19 grudnia. Należy przypuszczać iż głosowania nad tym  punktami będą miały miejsce 19 grudnia w godzinach 12:00 – 13:30.
Podaję tą informację, gdyż 9 maja złożyłem, wraz z wymaganymi załącznikami (ponad dwa miliony podpisów) wniosek, o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy  przyszłości Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” i Polskiej Ziemi
Zmieniony ( 16.12.2014. )
Więcej »
 
Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych  Fakty i dezinformacja
23.11.2014.
Od początków transformacji ustrojowej w 1990 roku zdawano sobie sprawę z tego, że Polska będzie integrowała się z Unią Europejską. W kołach patriotycznych zdawano sobie również sprawę z tego, że w porównaniu z Unią, Polska posiadała pewne wady ale również i wiele zalet. Wielką zaletą było to, że dzięki polskiej kulturze rolnej posiadaliśmy, wspaniałe, o wielkiej rodzimej bioróżnorodności, nie zniszczone biologicznie gleby użytkowane rolniczo. Gleby takie  zdolne były do tego, aby produkować na nich, w oparciu o tradycyjne odmiany roślin dużo żywności o dobrej, poszukiwanej na świecie  jakości. „Stara piętnastka” nie posiadała już takich gleb. Posiadała gleby zniszczone intensywnym rolnictwem, gleby nie zdolne do uprawy tradycyjnych odmian roślin, gleby na bazie których utrzymanie czy tez wzrost produkcji żywności wymaga bądź to dużych nakładów finansowych związanych z rehabilitacją tych gleb bądź też stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wiedzieliśmy, że państwa „starej piętnastki” to nadprodukcja żywności GMO, to coraz większy bojkot tej żywności i coraz większe zapotrzebowanie na produkty rolne o wysokiej jakości uzyskiwane z niezniszczonych gleb rolnych. W tej sytuacji wielką szansą Polski było utrzymanie bioróżnorodności polskich gleb rolnych i na bazie tej bioróżnorodności produkcja i eksport żywności o wysokiej jakości  do państw wysoko rozwiniętych zgodnie z tezą: „Unikatowa bioróżnorodność polskich gleb rolnych i brak GMO to atut dla promocji jakości i eksportu polskich produktów rolnych, to szansa dla rozwoju polskiej wsi”. Kierując się tym oczywistym przesłaniem stworzone zostały założenia do ustawy „prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych” uchwalonej Sejm  RP w 2001 roku. Zgodnie z tą ustawą, Polska jest wolna od GMO w uprawie roślin i hodowli zwierząt a za łamanie tej ustawy grożą surowe kary, łącznie z pozbawieniem wolności do lat 12. Ustawa ta zgodna jest z ratyfikowaną przez Polskę i Unię Europejską  Konwencją o Różnorodności Biologicznej ONZ z 1992 roku jak również z dyrektywą 2001/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów genetycznie zmodyfikowanych.
Więcej »
 
Prof. Jan Szyszko o lasach w Brukseli
14.11.2014.
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że dnia 5 listopada 2014 r. Pan Profesor Jana Szyszko, Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, wystąpił w roli polskiego eksperta podczas przesłuchania publicznego w sprawie Strategii Leśnej UE w ramach Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim.

Poniżej link do strony Parlamentu Europejskiego komisji AGRI:

http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/agri/home.html

W załączniku prezentacja Pana Profesora przedstawiona podczas posiedzenia.

pdf prezentacja

 
Kolejne podpisy złożone u Marszałka Sejmu
14.11.2014.
Szanowni Państwo,
kolejne 9336 podpisów w obronie Polskich Lasów i Polskiej Ziemi zostało złożone u Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego. Poniżej kopia pisma skierowanego do Pana Marszałka.
pdf podpisy_lasy_6_11
 
Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju
04.11.2014.
prof. dr hab. Jan Szyszko - Polska przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w świetle Konwencji Klimatycznej ONZ i Konwencji o Różnorodności Biologicznej ONZ”

Istota zrównoważonego rozwoju
 Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji środowiska przyrodniczego. Zaowocowało to pogorszeniem stanu wód, powietrza i doprowadziło do zaniku występowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Spalając coraz więcej zasobów energetycznych powodował wzrost zanieczyszczenia atmosfery a wycinając lasy doprowadził, także do pustynnienia znacznych obszarów świata. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrej wody a mieszkańcy większości dużych aglomeracji miejskich, posiadają złej jakości powietrze. Degradacja gleb w wielu rejonach świata to obniżenie produkcji rolnej skorelowane ze wzrostem bezrobocia i głodem. Powyżej obserwowane zjawiska, budzące najwyższy niepokój doprowadziły w skrajnym przypadkach do twierdzenia, że to człowiek jest głównym niszczycielem świata i sam gotuje sobie zagładę. Powyższe fakty stały się podstawą utopijnych stwierdzeń, że ludzkości grozi przegęszczenie populacji a jedynym wyjściem jest brutalna ingerencja w procesy populacyjne. Reakcją na tego rodzaju „filozofię” było stworzenie koncepcji zrównoważonego rozwoju mówiącej, że zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw człowieka. Filozofia ta wymaga przyjęcia dwóch podstawowych założeń (Szyszko 2004). Pierwszym z nich jest to, że człowiek i populacja ludzka musi się rozwijać. Człowiek musi więc użytkować zasoby i przyrodnicze i powodować w nich zmiany.  Jest to nie tylko jego prawo, ale i obowiązek. Skoro mrówka ma prawo budować mrowiska i drogi dojścia do tych mrowisk to i człowiek ma prawo budować domy, osiedla i miasta wraz z konieczną infrastrukturę drogową. Drugim założeniem jest to, że żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów przyrodniczych, Wręcz odwrotnie, może go poprawiać. Zaprezentowane powyżej założenia będą sloganami o ile procesu rozwoju nie będzie się monitorowało za pomocą takich wskaźników jak chociażby produkt krajowy brutto, liczba miejsc pracy, zdrowa struktura klas wieku objawiająca się przewagą młodych klas wieku, poprawa jakości życia mierzona jego długością, zdrowe dla człowieka powietrze, zdrowa dla człowieka woda i pełność składu gatunkowego rodzimych dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Nie można bowiem mówić o zrównoważonym rozwoju przy ubożeniu społeczeństwa, rosnącym bezrobociu, przewadze starszych klas wieku w populacji ludzkiej, skracaniu długości życia, a dalej pogarszaniu jakości powietrza, pogarszaniu jakości wody i zaniku rodzimych, dziko żyjących, gatunków roślin i zwierząt, będących jedynym dobrym wskaźnikiem jakości stanu środowiska przyrodniczego. Człowiek jest więc podmiotem zrównoważonego rozwoju a u podstaw zdrowej struktury klas wieku nie może tkwić eutanazja. Populacja ludzka musi się rozwijać wraz z poprawą jakości wody, powietrza i ochroną bioróżnorodności rozumianej nie tylko jako brak zaniku ale i powrót wyeliminowanych działalnością gospodarczą, rodzimych, dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt.
Więcej »
 
Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi - środowiskowy punkt widzenia
04.11.2014.
prof. dr hab. Jan Szyszko - Polska w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem wsi - środowiskowy punkt widzenia

Polskie wady i zalety przed wejściem w struktury UE

Wchodząc w struktury Unii Europejskiej Polska posiadała wiele wad ale i wiele zalet. Do podstawowych uwarunkowań negatywnych należało zaliczyć między innymi:
- relatywne ubóstwo społeczeństwa, mierzone chociażby niskim poziomem PKB,
- masowe i trwałe bezrobocie w wymiarze oficjalnym w miastach  i ukrytym na wsi
- kryzys finansów publicznych
- brak dziedzin (sektorów) charakterystycznych dla naszego kraju, które mogły by być domeną Polski na rynkach zagranicznych
- kompleksy społeczeństwa w stosunku do państw „starej piętnastki”, potęgowane propagandą środków społecznego przekazu sugerującą, że nieomalże cudem będzie włączenie Polski w struktury UE.
Atutami z kolei, były między innymi:
- kapitał ludzki objawiający się dużą liczbą mieszkańców, korzystną strukturą demograficzną i dobrym wykształceniem,
- funkcjonująca jeszcze, a więc zdrowa Rodzina,
- unikatowy stan środowiska przyrodniczego, mierzony pełną gamą rodzimych gatunków roślin i zwierząt w tym bardzo dobry stan biologiczny gleb rolnych gwarantujący możliwość produkcji żywności o najwyższej i poszukiwanej na świecie jakości,
- przebogate zasoby energetyczne w postaci węgla kamiennego, węgla brunatnego, gazu  i zasobów geotermalnych,
- wielkie sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych a więc realizacji postanowień  Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokółu  z Kioto.
Atuty te były tym cenniejsze, że głównymi problemami „starej piętnastki” z kolei były:
- problemy demograficzne objawiające się starzejącym społeczeństwem,
- katastrofalny stan środowiska przyrodniczego wielu rejonów UE, objawiający się lawinowym zanikiem rodzimych gatunków roślin i zwierząt,  zmuszający „starą piętnastkę” do wyznaczania obszarów Natury 2000,
- degradacja stanu biologicznego gleb rolnych, wręcz uniemożliwiająca produkcję żywności o wysokiej jakości i zmuszająca państwa starej piętnastki do stosowania najnowszych technologii w produkcji żywności, opartej także o organizmy genetycznie zmodyfikowane, co spotyka się z coraz większym bojkotem tej żywności na międzynarodowym runku żywnościowym państw „ gospodarczo wysoko rozwiniętych”
- deficyt własnych zasobów energetycznych zmuszający do importu tych zasobów spoza granic „starej piętnastki”,
- brak spełnienia zobowiązań wynikających z postanowień Konwencji Klimatycznej ONZ i Protokółu z Kioto. Stara piętnastka przy swoich zobowiązaniach redukcji na poziomie 8% redukcji takiej dokonała w roku 2005 na poziomie niecałych 3%.
Więcej »
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 57 - 64 z 307

Created by: RedInfo Mambo, licencja GNU/GPL
copyright [c] 2005-2007 SNRZRP. Wszystkie prawa zastrzeżone.
[zamknij]