Szukaj

Logowanie
Zapomniałeś hasła

Nie masz konta? Załóż sobie
Aktualności arrow Publikacje arrow Forma organizacyjno - prawna prowadzenia w Polsce Państwowej działalności leśnej
  • Polish
Forma organizacyjno - prawna prowadzenia w Polsce Państwowej działalności leśnej PDF Drukuj Email
07.05.2005.

1. Wprowadzenie

Atmosfera zbliżających się w Polsce wyborów parlamentarnych, po stronie rządzących jest często identyfikowana jako szczególnie sprzyjająca pospiesznej legislacji, obliczonej często na to, iż stan rozdyskutowania politycznego będzie stanowić dobrą osłonę, a raczej zasłonę, dla najbardziej nawet egzotycznych lub nierozważnych rozstrzygnięć prawnych, z drugiej zaś strony - inspiruje siły opozycyjne do tworzenia różnych tzw. programów politycznych.

Teza, o której mowa w zdaniu poprzednim, zdaje się obecnie dotyczyć również sektora leśnego, także Lasów Państwowych.

W omawianym zakresie stan rzeczy osiągnął tu nawet wymiar swoistej schizofrenii, albowiem autorami opracowań, dotyczących głębokiej reformy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, okazują się być osoby (działające zresztą paradoksalnie bez wzajemnego porozumiewania się, choć na konto tego samego ugrupowania politycznego), które, jak Pan Nadleśniczy Waldemar Paweł Sieradzki, Pan Nadleśniczy Piotr Cybulski czy Pan Dyrektor Grzegorz Majchrzak, autor   wdrażanej obecnie reformy Lasów Państwowych, zasadzającej się na redukcji kadr leśnych w mijającym czteroleciu mieli aż nadto czasu, aby, jako wchodzący w skład ścisłego establishmentu leśnego, pomóc obecnemu układowi rządzącemu w dobrym ukierunkowaniu biegu spraw w polskim leśnictwie, eliminując tym samym w odniesieniu do LP potrzebę konstruowania programów naprawczych w ogóle.

Jest zrozumiałego, że nikomu nie wolno odbierać prawa do działalności twórczej, zwłaszcza gdy ma ona za przedmiot wspólne dobro łączne.

Rzecz jednak w tym, że nikt chyba nie powinien mieć wątpliwości, iż  wówczas, gdy dobrem tym są polskie lasy państwowe, postulaty zmiany czy choćby modyfikacji formy organizacyjno - prawnej prowadzenia w nich gospodarki leśnej powinny być formułowane przy niezwykle głębokiej oraz wnikliwej znajomości rzeczy.

W tym kontekście nie sposób oprzeć się wrażeniu, że wiele z tych postulatów, takich, jak: odważne sięgniecie przez Lasy Państwowe do przychodów z inwestycji w rozumieniu ustawy o rachunkowości (w sytuacji, w której Lasom Państwowym uprawnienie majątkowe do władania w imieniu Skarbu Państwa aktywami, będącymi inwestycjami, w ogóle nie przypada), czy do oszczędności z postaci zwolnień grupowych ( w sytuacji, w której jedną z podstawowych funkcji lasów są ich świadczenia dochodowotwórcze, polegające w szczególności na stwarzaniu warunków do osiągania korzyści ze  stosunku pracy przez zatrudnionych w leśnictwie oraz wokół leśnictwa ) - otóż wiele tych postulatów nie zostałoby zapewne wyartykułowanych, gdyby ich autorzy zadali sobie trud odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:

  • jaka jest szczegółowa charakterystyka formy organizacyjno - prawnej prowadzenia w Polsce państwowej działalności leśnej pod firmą Lasów Państwowych ?;
  • jaki jest zakres uprawnionej działalności Lasów Państwowych ?;
  • jaki katalog uprawnień majątkowych i niemajątkowych przysługuje Lasom Państwowymi w realizacji przez tę jednostkę organizacyjną uprawnionej odpowiedzi ?.

W jednej z poprzednich publikacji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego postulaty przekształcenia Państwowego Gospodarstwa Leśnego w podmiot prawa handlowego mają charakter utopijny.

Niniejsza publikacja poświęcona jest  charakterystyce formy organizacyjno - prawnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowej.

Dedykujemy ją także Panu Profesorowi Wojciechowi Radeckiemu, który - podczas ostatniej sesji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, poświęconej z inicjatywy Lasów Państwowych, społecznemu wymiarowi lasów - wyraził afirmację dla rozwiązania prawnego, które pod koniec ubiegłego wieku wystąpiło na krótko w polskim systemie prawnym, skutkując nadaniem dyrektorowi regionalnej dyrekcji LP statusu organu administracji rządowej niezespolenej w wojewodą, a jednocześnie wskazał na mankament takiego rozstrzygnięcia, wyrażający się brakiem odpowiadających decyzji prawnych w odniesieniu do stanowiska nadleśniczego.Zmieniony ( 18.10.2007. )
 
Created by: RedInfo Mambo, licencja GNU/GPL
copyright [c] 2005-2007 SNRZRP. Wszystkie prawa zastrzeżone.
[zamknij]